Usługi BHP

Materiały szkoleniowe / szkolenie okresowe BHP:

Zatrudniasz pracowników ?
Spełniasz wszystkie wymogi BHP ?
 

Skontaktuj się z nami, pomożemy
skompletować
dokumentację
i przeszkolimy Twoich pracowników.

Zajmiemy się kompleksowo BHP

w Twojej firmie !

Bierzemy udział w opracowywaniu i opiniowaniu:


  •  > dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, będąc członkiem zespołu dokonującego oceny.
  •  > stanowiskowych instrukcji BHP - opiniujemy, podpowiadamy jakie instrukcje i w jakiej formie powinny znaleźć się w zakładzie
  •  > programów szkoleń - wstępnych oraz okresowych bhp
  •  > regulaminów - przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej, regulaminów pracy
  •  > kart badań czynników szkodliwych- wypełnianych na podstawie wyników badań środowiska pracy
  •  > rejestrów czynników szkodliwych- wypełnianych na podstawie kart badań
  •  > czynników rakotwórczych lub mutagennych - wymóg corocznego pisemnego powiadamiania WIS oraz OIP
  •  > rejestrów wypadków przy pracy - wypełniany po każdym wypadku przy pracy
  •  > dokumentacji używanych czynników chemicznych oraz biologicznych- na podstawie aktualnych kart charakterystyki substancji/preparatu chemicznego.
  •  > oraz wiele innych.

Potrzebujesz szkolenia BHP dla swoich pracowników ?

Służba BHP

Profesjonalna i kompleksowa obsługa w zakresie BHP Twojej firmy.
Szkolenia, dokumentacja, doradztwo!

Zadaniem służby bhp jest przede wszystkim profilaktyka, czyli zapobieganie zagrożeniom zawodowym oraz uzyskiwanie stałej poprawy warunków bhp panujących na terenie zakładu pracy oraz pomoc i doradztwo pracodawcy w zakresie stale zmieniających się przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrola i pomoc w uzupełnieniu odpowiedniej dokumentacji firmowej, uczestnictwo w zespołach dokonujących oceny ryzyka zawodowego, ustalających okoliczności i przyczyny wypadków i wiele innych.

W celu wyjaśnienia: Służbę bhp zobowiązany jest utworzyć pracodawca zatrudniający co najmniej 100 osób.
Pracodawca zatrudniający mniej niż 100 osób powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjaliście spoza zakładu pracy. Zarówno pracownik któremu powierza się wykonywanie zadań jak i specjalista spoza zakładu pracy muszą spełniać wymagania określone w przepisach o służbie bhp.

Ze względu na dużą czasochłonność takiej formy pomocy, oraz faktu przejęcia opieki nad całym zakładem pracy ( często zupełnie niedostosowanym do wymogów aktualnych przepisów) oferta jest ograniczona tylko do pewnej liczby firm znajdujących się w promieniu nie więcej niż 60 km od siedziby naszej firmy.

Zadania i uprawnienia służby bhp są ściśle uregulowane w odpowiednich przepisach wykonawczych.

Zobacz również KURS BHP dla pracowników i pracodawców

Podstawa prawna:
art. 23711 KP oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.).


Wypadki

Kompletujemy oświadczenia świadków i poszkodowanego, oględziny a razie potrzeby zdjęcia i szkice miejsca wypadku.
Jako członek zespołu powypadkowego dokonujemy szczegółowej analizy okoliczności i przyczyn wypadku, skutków wypadku dla poszkodowanego, a po analizie ustalamy wnioski i zalecenia profilaktyczne.

Pamiętaj !
Pracodawca powołuje zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku. Natomiast zespół powypadkowy jest obowiązany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zebrania informacji od świadków, poszkodowanego ( jeśli to możliwe) i w ciągu 14 dni przedstawia pracodawcy gotowy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku wraz z niezbędnymi załącznikami.
To ważne, aby zespół powypadkowy zaczął działać i dokonać oględzin miejsca wypadku "na gorąco", zanim miejsce wypadku zostanie uprzątnięte.

Zobacz również kurs operatora HDS, wózka widłowego, podestów ruchomych.

Zobacz kurs BHP:

Image

© 2023 Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ELREMOT". Wszystkie prawa zastrzeżone |
Polityka Prywatności
Regulamin Platforma szkoleniowa
RODO

ps projekt wykonal ciemne


Strona utrzymywana na: printsoft.net.pl