Polityka Prywatności

Regulamin Platforma szkoleniowa

Regulamin korzystania z

 PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ELREMOT” Sp. z o.o


 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych z wykorzystaniem platformy szkoleniowej przez Administratora tj. firmę Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ELREMOT” Sp. z o.o. 32-434 Skomielna Biała 685 NIP: 6812074061 KRS 0000762146 na internetowej platformie szkoleniowej znajdującej się pod adresem  https://elremot.moodle.org.pl/
 2. Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem strony internetowej http://www.elremot.pl/ , maila: biuro@elremot.pl lub osobiście w siedzibie ośrodka 32-434 Skomielna Biała 685
 1. Uczestnikiem szkolenia może być każda pełnoletnia osoba zdolna do czynności cywilnoprawnych, która zapisze się i opłaci szkolenie.
 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz jego zmianami przed rozpoczęciem korzystania z platformy szkoleniowej.
 2. W przypadku braku akceptacji regulaminu, Uczestnik nie może rozpocząć szkolenia przez platforme szkoleniową.
 3. Uczestnik wypełniający formularz zgłoszeniowy, lub zapisując się z wykorzystaniem adresu mailowego, lub osobiście na szkolenie lub kurs wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i realizacją wybranej formy doskonalenia. Powierzone przez uczestnika dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityką prywatności i Polityką Cookies znajdującą się na stronie http://www.elremot.pl/polityka-prywatnosci.html
 4. W przypadku gdy Uczestnik wyrazi chęć cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinien niezwłocznie powiadomić Administratora platformy drogą e-mailową na adres biuro@elremot.pl
 1. Wymogi techniczne, które należy spełnić, aby prawidłowo korzystać z platformy:
  - dostęp do komputera lub smartfona,
  - dostęp do internetu,
  - aktywne konto e-mail,
  - przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome,
  - głośniki lub słuchawki
  - włączenie obsługi plików Cookies
 2. Przed zakupem i rozpoczęciem szkolenia uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wymogami dotyczącymi warunków rozpoczęcia szkolenia.
 3. Szkolenia i kursy udostępniane są uczestnikowi po uiszczeniu opłaty.
 4. Po uiszczeniu i zaksięgowaniu opłaty Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany podczas rejestracji adres e-mailowy z potwierdzeniem i danymi dostępu do platformy.
 5. Uiszczenie opłaty przez Uczestnika równoznaczne jest z potwierdzeniem jego udziału w kursie lub szkoleniu – opłata za szkolenie lub kurs nie podlega zwrotowi zgodnie z zasadą wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (Art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta Dz. U. 2019 0. 134 t.j. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.).
 6. Płatności za szkolenia przyjmowane są w gotówce podczas zapisów stacjonarnych, za pośrednictwem  tradycyjnego przelewu bankowego na numer konta bankowego PKO BANK POLSKI 09 1020 3466 0000 9102 0143 3507 lub za pośrednictwem  szybkich płatności przy użyciu serwisów   https://www.dotpay.pl/ https://www.paypal.com/ https://www.przelewy24.pl/  za działanie wymienionych serwisów Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ELREMOT” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 7. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości występujących na platformie uczestnik powinien skontaktować się z Administratorem platformy mailowo na adres biuro@elremot.pl,
 8. Nie dozwolone jest podejmowanie działań powodujących zmiany w sposobie i formie pozycjonowania i prezentowania materiałów na platformie, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie platformy.
 9. Administrator platformy ma prawo zablokowania dostępu do platformy uczestnikom, którzy naruszają niniejszy Regulamin.
 10. Uczestnik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim danych do logowania tj. loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z platformy. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich przez osoby trzecie. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, a Administrator platformy ma prawo zablokować mu dostęp do platformy.
 11. Jeśli Uczestnik nie zastosuje się do regulaminu dostęp do platformy możesz zostać zablokowany a Uczestnikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu wniesionej opłaty.
 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ELREMOT” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Uczestnika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z platformy szkoleniowej, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, brakiem dostępu do energii elektrycznej, komputera, smartphona, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług.
 2. Uczestnicy, którzy ukończyli szkolenie lub kurs na platformie szkoleniowej, zostaną o tym poinformowani.
 3. Po zakończeniu szkolenia na platformie nastąpi wydanie zaświadczenia i/lub zapisanie na egzamin potwierdzający kwalifikacje i/lub umówienie zajęć praktycznych i/lub umówienie zajęć podsumowujących.
 4. Uczestnikom, którzy nie ukończyli szkolenia lub kursu (nie zaliczyli testu), i/lub nie ukończyli wszystkich aktywności nie mogą: uczestniczyć w zajęciach praktycznych, zostać zapisani na egzamin potwierdzający kwalifikacje, uczestniczyć w zajęciach podsumowujących, oraz nie zostanie im wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 5. Zaświadczenia u ukończeniu kursu mogą być odebrane przez Uczestnika osobiście, lub wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ELREMOT” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakoś usług świadczonych przez Poczta Polska S.A.
 6. Zabronione jest kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie, modyfikowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż oraz udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne.
 7. Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ELREMOT” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji i dostosowania każdego szkolenia w trakcie jego trwania.
 8. Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ELRMOT” Sp. z. o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie każdorazowo udostępniony uczestnikom na stronie www.elremot.pl
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

© 2023 Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ELREMOT". Wszystkie prawa zastrzeżone |
Polityka Prywatności
Regulamin Platforma szkoleniowa
RODO

ps projekt wykonal ciemne


Strona utrzymywana na: printsoft.net.pl