INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 'ELREMOT' SP. Z O.O.

            Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we dalej „RODO” informujemy, że:

  1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego „ELREMOT” Sp. z o.o.
NIP: 6812074061 KRS: 0000762146

  1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

  1. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Prowadzenia kursów/ szkoleń, świadczenia usług oraz innych umów zawieranych przez Administratora, kontaktowania się z klientem w związku z realizacją kursu/ szkolenia, jeżeli klientem jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Obsługi zapytań kierowanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, wiadomości SMS.
Rozpatrywania skarg i reklamacji w oparciu o dotyczących prowadzonych kursów/ szkoleń.
Prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług promujących oferowaną działalność – przy uzyciu środków takich jak komunikacja elektroniczna, połączenia głosowe, wiadomości SMS jednak na podstawie udzielonej zgody.
Przechowywania i archwizacji dokumentacji, tj. kwestionariuszy osobowych, umów, dokumentów rozliczeniowych i innych dokumentów wymaganych właściwymi przepisami.

  1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
Wykładowcą i instruktorą świadczącym usługi szkoleniowe w imieniu Administratora, instytucjom udzielającym dotacji czy dofinansowania. Podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową. Podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w tym zwłaszcza dostawcom zewnętrznych systemów i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora,

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państ trzecich.

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa  lub jest niezbędny do zrealizowania kursu/ szkolenia,lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  1. UPRAWNIENIA OSOBY KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
Przysługuje Pani/Panu prawo do :
Dostępu do swoich danych osobowych zgodnie, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

  1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest niemożność świadczenia przez Administratora na Pani/Pana rzecz usług związanych z prowadzonymi kursami/ szkoleniami.

  1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Administrator przetwarzając dane osobowe nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji.

© 2023 Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ELREMOT". Wszystkie prawa zastrzeżone |
Polityka Prywatności
Regulamin Platforma szkoleniowa
RODO

ps projekt wykonal ciemne


Strona utrzymywana na: printsoft.net.pl