HDS Żurawie przenośne

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
 1. urządzenie posiada ważna decyzje zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 2. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 3. urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 4. wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
 1. urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 2. przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 3. urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 4. wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
 1. otrzymuje pisemne upomnienie
 2. otrzymuje zalecenia pokontrolne
 3. podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
 1. wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
 2. wystawia mandat karny
 3. pisemnie poucza eksploatującego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
 1. zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 2. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru
  technicznego
 3. oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 4. deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę odpowiedź
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
 1. wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 2. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 3. zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
 1. są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. określa konserwator urządzenia
 3. określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Dozorem technicznym nazywamy
 1. określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń
  technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia
  bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 2. instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 3. Urząd Dozoru Technicznego
 4. UDT, WDT, TDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
 1. Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 2. Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 3. Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest
jako
 1. modernizacja urządzenia technicznego
 2. naprawa urządzenia technicznego
 3. usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznegoC
 4. wytworzenie nowego urządzenia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać
 1. naprawiający lub modernizujący,który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej
  jednostki dozoru technicznego
 2. eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub
  modernizacji
 3. konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 4. w niewielkim zakresie kompetentny operator
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
 1. całkowita, częściowa,ograniczona
 2. pełna, ograniczona, uproszczona
 3. pełna, cykliczna, sporadyczna
 4. UDT, WDT, TDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje
 1. konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 2. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia
  organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu
  właściwej jednostki dozoru technicznego
 4. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku
eksploatujący
 1. niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 2. powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 3. niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 4. zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
 1. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. eksploatującego urządzenie techniczne
 3. inspektora bhp
 4. Państwową Inspekcje Pracy
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
 1. żurawie o udźwigu do 3,2 t
 2. wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 3. wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 4. zawiesia transportowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
 1. przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 2. układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 3. wyciągi towarowe i wyciągi statków
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
 1. każda usterka UTB
 2. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 3. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
  parametrach
 4. nieprzewidziane uszkodzenie,w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego
  dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D

Nieszczęśliwy wypadek to
 1. nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 2. nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 3. nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 4. każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu
ładunków wymaga
 1. uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. uzgodnienia z przełożonym
 3. uzgodnienia ze służba BHP
 4. jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
 1. eksploatujący urządzenie techniczne
 2. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. Państwowa Inspekcja Pracy
 4. inspektor UDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
 1. osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 2. pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń
  kwalifikacyjnych do konserwacji)
 3. zakładowe służby utrzymania ruchu
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
 1. inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 2. uprawniony operator
 3. wyznaczony pracownik eksploatującego
 4. konserwator urządzenia technicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
 1. w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru
  technicznego
 2. przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacjer
 3. po naprawie urządzenia technicznego
 4. po każdej zmianie eksploatującego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
 1. ograniczonym
 2. pełnym
 3. uproszczonym
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
 1. wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 3. przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
 1. mieć ukończone 18 lat
 2. posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 3. posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy
 1. jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiednit
 2. stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 3. urządzenie jest niesprawne
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
 1. w instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. w ustawie o dozorze technicznym
 3. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są
 1. w ustawie o dozorze technicznym
 2. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 3. w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 4. w dzienniku konserwacji
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 1. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 2. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 3. wykonywanie napraw urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
 1. aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 2. aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 3. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru
  technicznego
 4. pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
 1. aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 2. aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 3. deklaracje zgodności CE
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje
 1. operator w ramach posiadanych umiejętności
 2. konserwator
 3. zakład uprawniony
 4. eksploatujący
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest
 1. obsługujący urządzenie
 2. producent urządzenia
 3. zakładowy inspektor BHP
 4. inspektor UDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
 1. instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. ustawie o dozorze technicznym
 3. dzienniku konserwacji
 4. protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący
 1. sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 2. wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 3. wykonuje próby ruchowe urządzenia
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
wydaje
 1. firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 2. inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 3. pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 4. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Przeciążanie UTB w trakcie pracy
 1. jest zabronione
 2. jest dopuszczalne
 3. jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 4. jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
 1. po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 2. po wymianie cięgien nośnych
 3. raz na rok
 4. po wypadku na urządzeniu
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Obowiązki obsługującego określone są
 1. w instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. w dzienniku konserwacji
 3. w ustawie o dozorze technicznym
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
 1. konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 2. inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. pracownika serwisu producenta
 4. operatora
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Jednostka dozoru technicznego jest
 1. Urząd Dozoru Technicznego
 2. Wojskowy Dozór techniczny
 3. Transportowy dozór Techniczny
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie
 1. Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Unii Europejskiej
 3. nie maja określonego obszaru ważności
 4. krajów strefy Schengen
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych
wynika z
 1. instrukcji eksploatacji producenta
 2. przepisów BHP
 3. przepisów wewnątrzzakładowych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają
 1. dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 2. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 3. dźwignice linotorowe,przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
 1. informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 2. podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 3. terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 4. informacji o sposobie obsługi urządzenia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
 1. zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 2. dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 3. treść aktualnych aktów prawnych
 4. wykaz uprawnionych operatorów
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Decyzja wydana przez UDT
 1. nie podlega odwołaniu
 2. może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 3. podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 4. każda odpowiedz jest niepoprawna
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
 1. złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 2. ukończyła 18 lat
 3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT
 1. przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 2. oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 3. informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 4. sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na
  eksploatacje
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenia kwalifikacyjne
 1. są ważne bezterminowo
 2. są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 3. są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu
  sprawdzenia kwalifikacji
 4. są ważne przez okres 15 lat
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru
technicznego
 1. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 2. podlega ukaraniu mandatem karnym
 3. nie podlega karze
 4. wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 1. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 2. nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 3. podlega wyłącznie karze grzywny
 4. podlega karze wwiezienia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Instrukcja eksploatacji to
 1. zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez
  producenta
 2. zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 3. instrukcja,która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się
 1. jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 2. jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 3. jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 4. od osób po 60 roku życia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać
 1. tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 2. wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 3. inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 4. wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 1. odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 2. zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 3. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są
 1. ważne na terenie Unii Europejskiej
 2. ważne z dowodem tożsamości
 3. bezterminowe
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek
 1. udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 2. zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 3. powiadomić przełożonego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Obsługującemu nie wolno
 1. podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 2. kontrolować stanu technicznego urządzenia
 3. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 4. dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Formami dozoru technicznego są
 1. dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 2. badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 3. UDT, TDT, WDT
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia
ładunków
 1. jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 2. jest zabronione
 3. jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  szczegółowych warunków eksploatacji
 4. jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB
 1. jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków
  eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 2. jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych
  urządzeń
 3. jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych
  urządzeń
 4. nie jest nigdy dopuszczalna
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest
 1. zawsze niedozwolone
 2. dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku
 3. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 4. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Przenoszenia ładunków nad osobami jest
 1. dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 2. dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych
  większych niż 10
 3. dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
wydaje
 1. właściciel urządzenia
 2. UDT, TDT, WDT
 3. PIP
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu
 1. w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 2. bezpośrednio po egzaminie
 3. w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 4. listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony
 1. tylko w formie papierowej
 2. w formie elektronicznej lub papierowej
 3. tylko w formie elektronicznej
 4. przez obsługującego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Instrukcja stanowiskowa
 1. jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 2. stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 3. tyjest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku
  pracy
 4. nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący
 1. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 2. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 3. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 4. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje
 1. na pisemny wniosek obsługującego
 2. automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 3. na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 4. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z
 1. maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 2. maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 3. maksymalna masa podnoszonego ładunku
 4. iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Masa netto 1000 l wody wynosi ok
 1. 800 kg
 2. 900 kg
 3. 1000 kg
 4. 1100 kg
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi
 1. 800 kg
 2. 1000 kg
 3. 1100 kg
 4. 900 kg
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi
 1. 800 kg
 2. 1000 kg
 3. 1100 kg
 4. 1200 kg
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie
 1. zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 2. przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 3. dokumentacji przewozowej i magazynowej
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta
 1. w instrukcji eksploatacji
 2. na tabliczce znamionowej
 3. na urządzeniu technicznym
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to
 1. kg
 2. Pa
 3. mth
 4. mm
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Do parametrów żurawia zaliczamy
 1. udźwig nominalny
 2. wysokość podnoszenia
 3. prędkość ruchów roboczych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę
przed
 1. nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 2. skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 3. skutkami nagłego wyłączenia pompy hydraulicznej
 4. dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
 1. zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
 2. zawór powrotny
 3. zawór upustowy
 4. zawór bezpieczeństwa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest
 1. silnik hydrauliczny
 2. pompa hydrauliczna
 3. kompresor
 4. sprężarka
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach
 1. rozkładania podpór
 2. mechanizmu podnoszenia
 3. mechanizmu zmiany wysięgu
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie
 1. utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 2. utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 3. zabezpieczanie układu podnoszenia przed opadaniem
 4. zasilać układ hydrauliczny
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to
 1. zawór przelewowy, zawory zwrotno-dławiące
 2. pompa,rozdzielacz, siłownik teleskopowania
 3. silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
 4. rozdzielacz,zawory kulowe, odboje
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza
 1. układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
 2. przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
 3. przed utrata stateczności
 4. przed niekontrolowanym ruchem żurawia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi
przeładunkowych
 1. zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
 2. zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
 3. zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 4. zamykają dostęp do kabiny obsługującego żurawia samojezdnego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)
 1. są elementami roboczymi, służącymi do ograniczania niebezpiecznych ruchów roboczych żurawia
 2. są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie ciśnienia w danym układzie
  hydraulicznym podczas przeciążenia żurawia
 3. są elementami roboczymi, których zadaniem jest blokować pozycje żurawia podczas przestojów żurawia z
  zawieszonym ładunkiem
 4. są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest odciąć niekontrolowany wypływ oleju z
  siłowników, podczas uszkodzenia(rozszczelnienia) elastycznych przewodów doprowadzajacych olej
  do siłowników
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
 1. dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 2. zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 3. kierowania przepływem czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest
 1. siłownik mechanizmu podnoszenia
 2. silnik hydrauliczny
 3. siłownik mechanizmu teleskopowania
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
 1. zamek hydrauliczny
 2. zawór dławiący
 3. rozdzielacz hydrauliczny
 4. zawór przelewowy
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób
 1. pośredni
 2. bezpośredni
 3. mieszany
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia
 1. utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 2. jest elementem ograniczającym udźwig
 3. zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
 4. ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia węża hydraulicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?
 1. zawór dławiący
 2. zamek hydrauliczny
 3. zawór przelewowy
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju
kieruje go
 1. z powrotem do zbiornika oleju
 2. na zewnątrz żurawia (jest to sytuacja awaryjna)
 3. do innej sekcji rozdzielacza
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?
 1. na siłownikach
 2. w pulpicie sterującym
 3. przy pompie
 4. na wężach elastycznych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Łącznik bezpieczeństwa STOP jest
 1. zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 2. umieszczony blisko stanowiska obsługującego
 3. koloru czerwonego
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?
 1. przy lewej podporze tylnej
 2. za kabina obsługującego
 3. w kabinie kierowcy
 4. na stanowisku sterowania
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi
 1. silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno dławiący,rozdzielacz sterujący mechanizmem obrotu
 2. wysięgnik, hamulec, koło linowe, lina
 3. silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa , siłownik teleskopowania
 4. hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Moment wywracający żurawia wzrasta
 1. wraz ze wzrostem masy przeciwwagi
 2. wraz z długością wysięgnika
 3. gdy masa ładunku maleje
 4. przy słabym wietrze
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego
 1. żuraw może utracić stateczność
 2. wzrasta wartość udźwigu żurawia
 3. żuraw zachowuje stateczność
 4. nastąpi obrót wysięgnika żurawia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Wysięg żurawia przeładunkowego
 1. jest stały
 2. zależy od rozstawienia podpór
 3. maleje wraz ze wzrostem masy ładunku
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego
 1. zwiększają jego stateczność
 2. znacznie zwiększają wysokość podnoszenia
 3. uniemożliwiają prace w pobliżu wykopów
 4. zmniejszają stateczność
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na
wysięgniku a
 1. podpora żurawia
 2. zewnętrznym obrysem pojazdu
 3. osia obrotu kolumny żurawia
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
 1. Wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
 2. Wysięg i wysięgnik określają to samo
 3. Wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
 4. Wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Zwieszenie wysięgu może być realizowane przez
 1. mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 2. mechanizm obrotu
 3. mechanizm teleskopowania
 4. odpowiedzi a i c są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Wysięgnik teleskopowy żurawia
 1. posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
 2. składa się z kilku członów
 3. umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
 4. odpowiedz a i b jestprawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność
 1. masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
 2. masy podnoszonego ładunku, wysięgu i wysokości podnoszenia
 3. wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
 4. wysięgu i prędkości wiatru
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego
 1. zwiększa udźwig żurawia
 2. umożliwią prace przy silnym wietrze
 3. zwiększa wysięg żurawia
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ
 1. rodzaj i pochylenie podłoża
 2. sposób rozstawienia podpór
 3. ciężar ładunku
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku
 1. przekroczenia dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
 2. zmniejszenie wysięgu poza wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu
 3. przekroczenie dopuszczalnego kata obrotu żurawia
 4. przekroczenia dopuszczalnego kata pochylenia wysięgnika
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Przedstawiony rysunek pokazuje
 1. stan poziomu paliwa w zbiorniku
 2. prędkość obrotowa silnika
 3. wskazania ogranicznika obciążenia
 4. wielkość podnoszonego ciężaru
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Przedstawiony rysunek określa wskazania dla
 1. wysięgnika żurawia z ręcznym układem teleskopowania
 2. wysokości podnoszenia
 3. wartości osiągniętego wysięgu
 4. Odpowiedz a i c jest prawidłowa
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Przedstawiony rysunek określa wskazania
 1. określające długość wysięgnika
 2. wartość osiągniętego wysięgu
 3. minimalnej odległości wysięgnika od linii elektroenergetycznych
 4. wartości wysunięcia podpór
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Przedstawiony rysunek określa wskazania dla
 1. wysięgnika żurawia z ręcznym układem teleskopowania
 2. wysokości podnoszenia
 3. wartości osiągniętego wysięgu
 4. Odpowiedz a i c jest prawidłowa
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o
 1. 2 pozycji wychylenia dźwigni sterującej z 4 stopniowej skali,
 2. ilość pasm lin zblocza hakowego
 3. średniej prędkości wiatru
 4. aktualnej prędkości wiatru
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy
 1. zewnętrznej temperatury powietrza
 2. wartości obciążenia przeciwwagi żurawia
 3. wartość maksymalnego udźwigu
 4. temperatury oleju hydraulicznego
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje
 1. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika
 2. załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
 3. załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
 4. załączenie mechanizmu podnoszenia haka
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje
 1. załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 2. załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
 3. załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
 4. załączenie mechanizmu opuszczenia wysięgnika głównego
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje
 1. załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
 2. załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "w prawo"
 3. zamkniecie chwytaka
 4. załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy
 1. opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 2. opisu dźwigni sterującej mechanizmu obrotu
 3. opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 4. załączenie mechanizmu opuszczania podpór
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy
 1. opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 2. opisu dźwigni sterującej mechanizmu teleskopowania
 3. opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 4. załączenie mechanizmu opuszczania podpór
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o
 1. aktualnym wypoziomowaniu żurawia
 2. dokładności odkładania ładunku
 3. stopniu wychylenia dźwigni sterujących
 4. stopniu wychylenia dźwigni sterującej
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Praca żurawiem przenośnym z pęknięta podpora jest
 1. zabroniona, w przypadku wykrycia pęknięcia należy niezwłocznie przerwać pracę
 2. dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzeniu pęknięcia
 3. dozwolona dla pęknięć nie dłuższych niż 3 mm
 4. można pracować z jedna pęknięta podpora
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?
 1. ilość wysuniętych sekcji wysięgnika, ciężar przeciwwagi,prędkość wiatru,
 2. ciśnienie w układzie hydraulicznym, ciśnienie w oponach
 3. ilość paliwa w zbiorniku,ilość oleju w układzie hydraulicznym
 4. kat wychylenia oraz długość wysięgnika, ciężar ładunku, rozstawienie podpór
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Blokada transportowa podpór żurawi służy do
 1. zabezpieczenia przed nadmiernym rozłożeniem się podpór
 2. zabezpieczenia przed jazda z niezłożonymi elementami żurawia
 3. Zabezpieczenia przed wysunięciem podpór podczas jazdy żurawiem
 4. zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Sterowanie bezpośrednie to
 1. sterowanie w którym obsługujący widzi bezpośrednio całą drogę przenoszonego ładunku
 2. sterowanie które odbywa się za pomocą przycisków
 3. gdy żuraw jest sterowany zdalnie(bezprzewodowo)
 4. sterowanie gdzie obsługujący steruje dźwigniami połączonymi mechanicznie bezpośrednio z
  rozdzielaczem
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Sterowanie pośrednie to
 1. sterowanie gdy obsługujący nie widzi podnoszonego ładunku i korzysta z współpracy sygnalisty
 2. sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni połączonych mechanicznie za pośrednictwem cięgien z
  rozdzielaczem
 3. sterowanie z kabiny żurawia
 4. sterowanie w którym obsługujący steruje joystickami lub przyciskami oddziałowującymi na
  rozdzielacz za pośrednictwem elektrycznego lub hydraulicznego obwodu sterowania
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza
 1. wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie i równomiernie
 2. wysięgnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z
  pompa główna
 3. elementy teleskopu wysuwają się kolejno i pojedynczo
 4. odpowiedz a ib jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza
 1. wysuw poszczególnych sekcji sterowany jest przez obsługującego
 2. żuraw może pracować na różnym poziomie wysunięcia poszczególnych sekcji
 3. wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Graniczne parametry zużycia haka określa
 1. konserwator
 2. eksploatujący
 3. obsługujący
 4. producent żurawia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi
 1. 5%
 2. 3%
 3. 10%
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi
 1. 5%
 2. 3%
 3. 10%
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi
 1. 2%
 2. 5%
 3. 10%
 4. 15%
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Stan techniczny haka określa się na podstawie
 1. daty produkcji
 2. ilość karbów
 3. oględzin i pomiarów
 4. ilości przepracowanych cykli
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
W celu regeneracji haka możemy
 1. spawać pęknięte fragmenty
 2. napawać drobne ubytki
 3. podgrzewać i prostować
 4. zeszlifować łagodne zadziory
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Karta haka jest to
 1. dokument potwierdzający zgodność ze wzorcem
 2. dokument wypełniany przez Inspektora UDT
 3. dokument kontroli zużycia haka
 4. dokument wypełniany przez producenta
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to
 1. dodatkowy wysięgnik zwiększający stateczność żurawia
 2. dodatkowy wysięgnik służący do stabilizacji ładunków o dużych gabarytach
 3. element konstrukcji służący do zwiększenia rozpiętości podpór
 4. dodatkowy element wysięgnika montowany mechanicznie w celu zwiększenia długości wysięgnika
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Podpora żurawia to
 1. konstrukcja służąca do podniesienia pojazdu podczas poziomowania
 2. element służący do podparcia wysięgnika żurawia
 3. element umożliwiający prace żurawia na grząskim gruncie
 4. konstrukcja pomocnicza, połączona z podstawa żurawia lub pojazdem, która zapewnia jego
  stateczność
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed
 1. przeciążeniem konstrukcji
 2. rozkołysaniem ładunku
 3. ryzykiem utraty stateczności
 4. niebezpiecznym ruchem ładunku

Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny
 1. powracać do pozycji wyjściowej tylko po przesterowaniu przez obsługującego
 2. samoczynnie powrócić do pozycji wyjściowej
 3. pozostać w pozycji zasterowanej
 4. umożliwić dokończenie zasterowanego ruchu

Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Kryteria zużycia lin to miedzy innymi
 1. zmniejszenie średnicy zewnętrznej
 2. korozja
 3. ilość pękniętych drutów
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane
 1. uszkodzeniem rdzenia liny
 2. wytarciem powierzchni zewnętrznej
 3. wyciśnięciem splotki
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu
 1. kołowym
 2. gąsienicowym
 3. samochodowym
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z
 1. 2 sekcji
 2. 3 sekcji
 3. 4 sekcji
 4. 5 sekcji
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Elementy budowy haka to
 1. chwytnia oraz pazur
 2. podstawa oraz ucho
 3. pręt oraz ucho
 4. trzon oraz gardziel
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika
(zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która
 1. posiada uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
 2. posiada uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych
 3. posiada uprawnienia do obsługi wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
 4. posiada uprawnienia do obsługi dźwigów osobowych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku
zadziałania ogranicznika obciążenia
 1. E, F
 2. A, D
 3. C, B
 4. F, D
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku
zadziałania ogranicznika obciążenia
 1. F, D, B
 2. A, B, C
 3. E, C, B
 4. wszystkie ruchy wysięgnika
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest
 1. dozwolone w ramach niewielkiej korekty pochylenia podwozia
 2. bezwzględnie zabronione
 3. zabronione ale tylko dla podpór"wychylnych"
 4. zawsze dozwolone ponieważ podpory posiadają zamki hydrauliczne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych
 1. wyłącznie poprzez zawór przelewowy
 2. wyłącznie poprzez system elektroniczny
 3. wyłącznie poprzez blokowanie dźwigni sterujących
 4. zgodnie z instrukcja producenta żurawia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku
przekroczy
 1. 100% udźwigu przy danych parametrach pracy
 2. 90% udźwigu przy danych parametrach pracy
 3. 80% udźwigu przy danych parametrach pracy
 4. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona
 1. wynosi 14,8 m/s
 2. wynosi 12,5 m/s
 3. określa to instrukcja eksploatacji
 4. prędkość wiatru nie wpływa na prace żurawia przeładunkowego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać
 1. wartości 3°
 2. wartości 3 %
 3. wartości określonej w instrukcji obsługi
 4. brak jednoznacznych wytycznych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien
 1. zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować żuraw
 2. sprawdzić nośność podłoża
 3. sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od
 1. głębokości wykopu
 2. siły wiatru
 3. odpowiedniej widoczności
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek
 1. zapoznać się z wielkoscia podejmowanych mas ładunków
 2. sprawdzic, czy wykorzystywany osprzet dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych ładunków
 3. sprawdzic uprawnienia kierowcy dostarczajacego ładunki
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący
 1. dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 2. wykonuje próby z przeciążeniem
 3. w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący
 1. sprawdza stan wyposażenia żurawia
 2. dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego żurawia
 3. wykonuje próby ruchowe bez obciążenia iż obciążeniem
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący
 1. sprawdza poziom oleju hydraulicznego
 2. sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
 3. sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący
 1. sprawdza poziom oleju hydraulicznego
 2. sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
 3. sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać
 1. wyciekiem zewnętrznym
 2. niekontrolowanym opadaniem ładunku
 3. brak jednoznacznych kryteriów szczelności
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza
 1. zawsze przed rozpoczęciem pracy
 2. 1 raz w miesiącu
 3. zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 4. zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C

© 2023 Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ELREMOT". Wszystkie prawa zastrzeżone |
Polityka Prywatności
Regulamin Platforma szkoleniowa
RODO

ps projekt wykonal ciemne


Strona utrzymywana na: printsoft.net.pl