Wózki widłowe

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
 1. otrzymuje pisemne upomnienie
 2. otrzymuje zalecenia pokontrolne
 3. podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
 1. wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
 2. wystawia mandat karny
 3. pisemnie poucza eksploatującego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący
 1. niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 2. powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 3. niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 4. zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
 1. zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 2. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
 4. deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
 1. wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 2. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 3. zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
 1. są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. określa konserwator urządzenia
 3. określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Dozorem technicznym nazywamy
 1. określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 2. instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 3. Urząd Dozoru Technicznego
 4. UDT, WDT, TDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
 1. Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 2. Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 3. Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako
 1. modernizacja urządzenia technicznego
 2. naprawa urządzenia technicznego
 3. usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 4. wytworzenie nowego urządzenia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać
 1. naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 3. konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 4. w niewielkim zakresie kompetentny operator
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
 1. całkowita, częściowa, ograniczona
 2. pełna, ograniczona, uproszczona
 3. pełna, cykliczna, sporadyczna
 4. UDT, WDT, TDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje
 1. konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 2. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 4. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
 1. urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 2. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 3. urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 4. wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
 1. urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 2. przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 3. urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
 4. wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
 1. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. eksploatującego urządzenie techniczne
 3. inspektora bhp
 4. Państwowa Inspekcje Pracy
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
 1. żurawie o udźwigu do 3,2 t
 2. wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 3. wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 4. zawiesia transportowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
 1. przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 2. układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 3. wyciągi towarowe i wyciągi statków
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
 1. każda usterka UTB
 2. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 3. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 4. nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Nieszczęśliwy wypadek to
 1. nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 2. nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 3. nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 4. każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga
 1. uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. uzgodnienia z przełożonym
 3. uzgodnienia ze służba BHP
 4. jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
 1. eksploatujący urządzenie techniczne
 2. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. Państwowa Inspekcja Pracy
 4. inspektor UDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
 1. osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 2. pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń
  kwalifikacyjnych do konserwacji)
 3. zakładowe służby utrzymania ruchu
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Dzienni konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
 1. inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 2. uprawniony operator
 3. wyznaczony pracownik eksploatującego
 4. konserwator urządzenia technicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
 1. w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 2. przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 3. po naprawie urządzenia technicznego
 4. po każdej zmianie eksploatującego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
 1. w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 2. przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 3. po naprawie urządzenia technicznego
 4. po każdej zmianie eksploatującego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
 1. ograniczonym
 2. pełnym
 3. uproszczonym
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
 1. wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 2. przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 3. przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
 1. mieć ukończone 18 lat
 2. posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 3. posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowewszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy
 1. jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 2. stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 3. urządzenie jest niesprawne
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
 1. w instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. w ustawie o dozorze technicznym
 3. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
 1. w ustawie o dozorze technicznym
 2. w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 3. w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 4. w dzienniku konserwacji
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 1. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 2. przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 3. wykonywanie napraw urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
 1. aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 2. aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 3. ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru
  technicznego
 4. pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
 1. instrukcje eksploatacji urządzenia
 2. decyzje i protokół z wykonanych czynności
 3. deklaracje zgodności CE
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje
 1. operator w ramach posiadanych umiejętności
 2. konserwator
 3. zakład uprawniony
 4. eksploatujący
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest
 1. obsługujący urządzenie
 2. producent urządzenia
 3. zakładowy inspektor BHP
 4. inspektor UDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
 1. instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. ustawie o dozorze technicznym
 3. dzienniku konserwacji
 4. protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący
 1. sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 2. wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 3. wykonuje próby ruchowe urządzenia
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
wydaje
 1. firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 2. inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 3. pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 4. organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Przeciążanie UTB w trakcie pracy
 1. jest zabronione
 2. jest dopuszczalne
 3. jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 4. jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
 1. po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 2. po wymianie cięgien nośnych
 3. raz na rok
 4. po wypadku na urządzeniu
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Obowiązki obsługującego określone są
 1. w instrukcji eksploatacji urządzenia
 2. w dzienniku konserwacji
 3. w ustawie o dozorze technicznym
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
 1. konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 2. inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 3. pracownika serwisu producenta
 4. operatora
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Jednostka dozoru technicznego jest
 1. Urząd Dozoru Technicznego
 2. Wojskowy Dozór techniczny
 3. Transportowy dozór Techniczny
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z
 1. instrukcji eksploatacji producenta
 2. przepisów BHP
 3. przepisów wewnątrzzakładowych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają
 1. dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 2. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 3. dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
 1. informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 2. podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 3. terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 4. informacji o sposobie obsługi urządzenia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
 1. zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 2. dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 3. treść aktualnych aktów prawnych
 4. wykaz uprawnionych operatorów
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Decyzja wydana przez UDT
 1. nie podlega odwołaniu
 2. może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 3. podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 4. każda odpowiedz jest niepoprawna
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
 1. złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 2. ukończyła 18 lat
 3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT
 1. przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 2. oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 3. informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 4. sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na
  eksploatacje
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenia kwalifikacyjne
 1. są ważne bezterminowo
 2. są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 3. są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia
  kwalifikacji
 4. są ważne przez okres 15 lat
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru
technicznego
 1. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 2. podlega ukaraniu mandatem karnym
 3. nie podlega karze
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację
 1. podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 2. nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 3. podlega wyłącznie karze grzywny
 4. podlega karze więzienia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Instrukcja eksploatacji to
 1. zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 2. zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 3. instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się
 1. jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 2. jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 3. jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 4. od osób po 60 roku życia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać
 1. tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 2. wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 3. inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 4. wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
 1. odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 2. zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 3. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są
 1. ważne na terenie Unii Europejskiej
 2. ważne z dowodem tożsamości
 3. bezterminowe
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek
 1. udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 2. zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 3. powiadomić przełożonego
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Obsługującemu nie wolno
 1. podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 2. kontrolować stanu technicznego urządzenia
 3. stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 4. dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Formami dozoru technicznego są
 1. dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 2. badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 3. UDT, TDT, WDT
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia
ładunków
 1. jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 2. jest zabronione
 3. jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych
  warunków eksploatacji
 4. jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB
 1. jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków
  eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 2. jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 3. jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 4. nie jest nigdy dopuszczalna
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest
 1. zawsze niedozwolone
 2. dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 3. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 4. dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Przenoszenia ładunków nad osobami jest
 1. dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 2. dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż
  10
 3. dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż
  10
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
wydaje
 1. właściciel urządzenia
 2. UDT, TDT, WDT
 3. PIP
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu
 1. w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 2. bezpośrednio po egzaminie
 3. w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 4. listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony
 1. tylko w formie papierowej
 2. w formie elektronicznej lub papierowej
 3. tylko w formie elektronicznej
 4. przez obsługującego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Instrukcja stanowiskowa
 1. jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 2. stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 3. jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 4. nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący
 1. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 2. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 3. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 4. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnegoh
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący
 1. może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 2. może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 3. może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 4. składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnegoh
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje
 1. na pisemny wniosek obsługującego
 2. automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 3. na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 4. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z
 1. maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 2. maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 3. maksymalna masa podnoszonego ładunku
 4. iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Masą netto 1000 l wody wynosi od
 1. 800 kg
 2. 900 kg
 3. 1000 kg
 4. 1100 kg
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi
 1. 800 kg
 2. 1000 kg
 3. 1100 kg
 4. 900 kg
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi
 1. 800 kg
 2. 1000 kg
 3. 1100 kg
 4. 1200 kg
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie
 1. zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 2. przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 3. dokumentacji przewozowej i magazynowej
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta
 1. w instrukcji eksploatacji
 2. na tabliczce znamionowej
 3. na urządzeniu technicznym
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to
 1. kg
 2. Pa
 3. mth
 4. mm
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
 1. pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
 2. rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
 3. manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed
 1. nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 2. skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 3. nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
 4. dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest
 1. pompa tłoczkowa
 2. siłownik hydrauliczny
 3. rozdzielacz hydrauliczny
 4. zawór przelewowy
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
 1. silnik hydrauliczny
 2. pompa hydrauliczna
 3. kompresor
 4. sprężarka
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za
zadanie
 1. utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 2. utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 3. zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
 4. zasilanie układu hydraulicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się
 1. z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
 2. z włączonym silnikiem bez ładunku
 3. wychylając i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
 1. dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 2. zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 3. skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
 1. siłownik mechanizmu podnoszenia
 2. silnik hydrauliczny
 3. siłownik mechanizmu przechyłu
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
 1. zamek hydrauliczny
 2. zawór dławiący
 3. rozdzielacz hydrauliczny
 4. zawór bezpieczeństwa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na
celu
 1. zmniejszenie ciśnienia oleju
 2. zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
 3. spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
 4. zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego
 1. utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 2. jest elementem ograniczającym udźwig
 3. zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
 4. ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest
 1. z powrotem do zbiornika oleju
 2. na zewnątrz wózka
 3. do innej sekcji rozdzielacza
 4. do siłownika
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa
 1. wytwórca urządzenia
 2. konserwator
 3. operator
 4. inspektor UDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym
 1. są źródłem zasilania układów
 2. zapewniają stateczność wózka
 3. decydują o prędkości ruchów roboczych
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
 1. napięcie znamionowe [V]
 2. pojemność [Ah]
 3. masa własna [kg]
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Wyłączni bezpieczeństwa STOP jest
 1. zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 2. umieszczony blisko operatora
 3. koloru czerwonego
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
 1. wyłącza działanie mechanizmów jazdy
 2. wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
 3. uruchamia sygnalizacje ostrzegawcza
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych
 1. pełne
 2. superelastyczne
 3. pneumatyczne
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku
 1. producent opon
 2. konserwator
 3. producent wózka
 4. inspektor UDT
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to
 1. minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
 2. zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 3. brak bieżnika
 4. minimalna wartość bieżnika 2 mm
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji
 1. wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
 2. brak bieżnika
 3. zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o
 1. niskim poziomie oleju
 2. podwyższonej temperaturze silnika
 3. zbyt niskim ciśnieniu oleju
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Image
Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni
 1. mechanizmu podnoszenia
 2. mechanizmu przechyłu masztu
 3. mechanizmu przesuwu wideł
 4. mechanizmu przesuwu karetki
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Image
Widząc świecąca się kontrolkę operator
 1. powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
 2. może kontynuować prace
 3. może kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Image
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje
 1. ruch wideł w dół
 2. ruch wideł w górę
 3. przechył masztu "na siebie"
 4. przechył masztu "od siebie"
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Image
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje
 1. ruch wideł w dół
 2. ruch wideł w górę
 3. ruch mechanizmu przechyłu masztu
 4. ruch mechanizmu przesuwu karetki
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Image
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w
 1. hamulec zasadniczy
 2. hamulec postojowy
 3. mechanizm ryglujący koła jezdne
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez
 1. pedał hamulca nożnego
 2. zwolnienie nacisku na dźwignie sterująca jazdę wózka
 3. wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi
 1. siłowniki układu podnoszenia
 2. łańcuchy nośne
 3. karetka
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu
 1. duplex
 2. triplex
 3. maszt z wolnym skokiem
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego
czołowego?
 1. łącznik STOP
 2. kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 3. podpory
 4. przeciwwaga
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
 1. kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 2. łącznik STOP
 3. stan zużycia opon
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe
 1. z kołnierzem
 2. koloru czerwonego
 3. wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest
 1. cięgnem nośnym
 2. cięgnem przeciwślizgowym
 3. cięgnem napędowym
 4. żadnym z powyższych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 1. lampkę kontrolna świec żarowych
 2. lampkę kontrolna ładowania
 3. lampkę kontrolna ciśnienia oleju hydraulicznego
 4. lampkę kontrolna oświetlenia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Image
Image
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 1. lampkę kontrolna świec żarowych
 2. lampkę kontrolna ładowania
 3. lampkę kontrolna ciśnienia oleju hydraulicznego
 4. lampkę kontrolna oświetlenia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Image
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 1. lampkę sygnalizująca błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
 2. lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
 3. lampkę kontrolna ładowania akumulatora
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Image
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
 1. lampkę kontrolna - włączenia hamulca postojowego
 2. lampkę kontrolna - awaria silnika
 3. lampkę kontrolna  przeciążenie
 4. lampkę kontrolna - nadmierna prędkość obrotowa silnika
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Image
Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien
 1. przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
 2. przestrzegać przepisów zakładowych
 3. stosować się do właściwego diagramu udźwigu
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez
 1. przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
 2. przestrzegać przepisów zakładowych
 3. stosować się do właściwego diagramu udźwigu
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny
 1. zwiększa udźwig wózka
 2. zmniejsza udźwig wózka
 3. nie ma wpływu
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka
 1. urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
 2. urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badan w UDT
 3. operator wykonuje próby z przeciążeniem
 4. operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje
 1. uruchomienie mechanizmu podnoszenia
 2. uruchomienie mechanizmu przechyłu
 3. uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
 4. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Image
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy
 1. wytwórca nie zabronił takiej pracy
 2. urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
 3. montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to
 1. łącznik STOP
 2. łącznik brzuszny
 3. kontakt zluzowania łańcucha nośnego
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
 1. łącznik STOP
 2. stacyjka
 3. klawiatura kodów dostępu
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza
 1. maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
 2. maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
 3. wymiary zewnętrzne widły nośnej
 4. symbol kontroli jakości
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi
 1. 0,5 t
 2. 2,5 t
 3. 5,0 t
 4. 12,0 t
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
może objawiać się
 1. „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
 2. brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
 3. głośna praca pompy hydraulicznej
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
może objawiać się
 1. zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
 2. nadmierna korozja łańcucha układu podnoszenia
 3. uszkodzona rolka prowadząca masztu
 4. uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać
 1. wyciekiem zewnętrznym
 2. niekontrolowanym opadaniem ładunku
 3. „skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
 1. maleje
 2. wzrasta
 3. temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
 4. pozostaje bez zmian
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
 1. zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
 2. zawsze 1 raz w miesiącu
 3. zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 4. zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego
ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno
przekroczyć
 1. 5% w czasie 10 min
 2. 5° w czasie 10 min
 3. 10° w czasie 10 min
 4. brak ustalonych wytycznych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t
obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

 1. 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 2. 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 3. 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej
10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

 1. 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 2. 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 3. 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego
wynosi

 1. 50% obciążenia nominalnego
 2. 100% obciążenia nominalnego
 3. 110% obciążenia nominalnego
 4. 125% obciążenia nominalnego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek
podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

 1. 100 mm
 2. 500 mm
 3. 2500 mm
 4. próby nie wykonuje się
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać
 1. z obciążeniem nominalnym
 2. z obciążeniem 50% nominalnego
 3. bez obciążenia
 4. z obciążeniem 125% nominalnego
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje
 1. próbę szczelności wewnętrznej
 2. próbę zaworu przelewowego
 3. ocenę szczelności zewnętrznej
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać
 1. sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
 2. bez obciążenia
 3. wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Akumulatory kwasowe można ładować
 1. w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
 2. tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
 3. w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
 4. wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka
 1. nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
 2. musi być ogrzewane i musi posiadać wentylacje
 3. musi posiadać wentylacje
 4. brak jednoznacznych wytycznych
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest
 1. sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
 2. sprawdzenie poziomu elektrolitu
 3. sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna
 1. posiadać uprawnienia elektryczne SEP
 2. przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
 3. posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
 4. posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B

Wyłącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do
 1. awaryjnego zatrzymania pracy wózka
 2. normalnego zatrzymania pracy silnika
 3. zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek
 1. zatrzymać wózek
 2. przerwać prace
 3. opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek
 1. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać
 2. tylko w ramach przeglądów specjalnych
 3. zawsze przed rozpoczęciem pracy
 4. nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera
 1. deklaracja zgodności CE
 2. instrukcja eksploatacji wózka
 3. protokół z badan UDT
 4. dyrektywa maszynowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do
 1. zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
 2. wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
 3. preferencji operatora
 4. wymagań właściciela terenu
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować
 1. poprawę właściwości jezdnych wózka
 2. zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
 3. nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma
 1. gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
 2. jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
 3. manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi
 1. poprawia właściwości jezdne wózka
 2. nie ma żadnego wpływu na bezpieczna eksploatacje
 3. może spowodować utratę stateczności wózka
 4. wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to C
Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza
 1. konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
 2. operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
 3. inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna
eksploatację, operator wózka
 1. powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
 2. wstrzymuje prace urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
 3. kontynuuje prace zmniejszając prędkość jazdy
 4. kontynuuje prace zmniejszając prędkości poruszania się
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
 1. zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
 2. może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
 3. nie musi podejmować żadnych działań
 4. odpowiedz b i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
 1. upewnić się, ze widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
 2. uruchomić hamulec postojowy
 3. wcisnąć łącznik STOP
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Sprawne dźwignie sterujące
 1. po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
 2. mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
 3. powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
 4. odpowiedz a i c jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje
 1. instrukcja obsługi wózka
 2. ustawa o dozorze technicznym
 3. dyrektywa maszynowa
 4. wewnetrzne przepisy zakładowe
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to A
Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w
 1. rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 2. instrukcji obsługi wózka
 3. ustawie o dozorze technicznym
 4. wytycznych inspektora BHP
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji
 1. pozycja masztu nie ma znaczenia
 2. przechylony „na siebie"
 3. przechylony „od siebie"
 4. pionowej
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to B
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać
 1. z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
 2. z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
 3. bez ładunku
 4. bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D
Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien
 1. wstrzymać eksploatacje urządzenia
 2. poinformować przełożonego
 3. kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
 4. odpowiedz a i b jest prawidłowa
Sprawdź
Poprawna odpowiedź to D

© 2023 Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ELREMOT". Wszystkie prawa zastrzeżone |
Polityka Prywatności
Regulamin Platforma szkoleniowa
RODO

ps projekt wykonal ciemne


Strona utrzymywana na: printsoft.net.pl